Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinis periodinis leidinys

MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

ISSN  1822-9778 print / ISSN 2029-4549 online


   


Nurodymai straipsnių autoriams


      Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.

      Straipsniuose pateikiama medžiaga turi būti originali, niekur kitur anksčiau neskelbta.

      Priimami straipsniai, parengti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

      Žurnalui pateikiami moksliniai straipsniai turi atitikti šią struktūrą:

   • straipsnio pavadinimas (14 pt, Bold, centruotai);

   • autoriaus vardas, pavardė (12 pt, Bold, centruotai);

   • organizacija (adresas, telefonai, el. paštas) (12 pt, Italic, centruotai);

   • straipsnio anotacija originalo kalba (ne daugiau kaip 500 spaudos ženklų), jos pabaigoje – ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys reikšminiai žodžiai, (10 pt, Normal);

   • straipsnio anotacija ta užsienio kalba, kuria parengta santrauka (ne daugiau kaip 500 spaudos ženklų), jos pabaigoje – ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys prasminiai žodžiai, (10 pt, Normal);

   • įvadas (12 pt, Bold centruotai);

   • tyrimų metodika (metodai) (12 pt, Bold centruotai);

   • rezultatai (12 pt, Bold centruotai);

   • rezultatų aptarimas (12 pt, Bold centruotai);

   • išvados (12 pt, Bold centruotai);

   • literatūra (12 pt, Bold centruotai);

   • santrauka (ne mažiau kaip 250 žodžių) anglų k. (jeigu straipsnis parengtas lietuvių kalba arba rusų kalbomis) arba lietuvių kalba (jeigu straipsnis parengtas anglų kalba) (10 pt, Normal).

     Straipsniai turi būti parengti Microsoft Word redaktoriumi.


     Puslapio formatas

     Straipsnis (tekstas, formulės, lentelės, paveikslai) maketuojamas A4 (210x297 mm) formato lapuose su tokiomis paraštėmis: viršuje – 25 mm; apačioje – 25 mm; kairėje – 22 mm ir dešinėje – 18 mm.

 

     Straipsnio informacijos išdėstymas ir tvarkymas

     Straipsnio pagrindinis tekstas 1 intervalo eilėtarpiu spausdinamas Times New Roman, 12 pt, Normal šriftu.

     Pirma eilutė atitraukiama 10 mm.

     Visų struktūrinių dalių (skyrių) pavadinimai rašomi 12 pt, Bold centruotai.

     Skyrių pavadinimai nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.

     Poskyrių pavadinimai rašomi iš naujos eilutės 12 pt, Italic, tekstą tęsiant toje pačioje eilutėje.

    Formulių pagrindiniai simboliai rašomi 12 pt, Italic, o jų indeksai – 10 pt. Formulės centruojamos ir numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose dešinėje kraštinėje skilties dalyje. Parašius formulę dedamas taškas, jei joje naudojami dydžiai neaiškinami, jei aiškinami – kablelis ir iš naujos eilutės be įtraukos rašomas žodelis „čia“, kiekvienas dydis paaiškinamas.

     Lentelės ir paveikslai (nespalvoti) turi būti tekste po nuorodų į juos, tačiau negali būti spausdinami po išvadų. Lentelių, jų grafų, paveikslų pavadinimai pateikiami lietuvių (arba – rusų) ir anglų kalbomis. Didesnio formato paveikslai ir lentelės gali būti spausdinami per visą puslapio plotį. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Sudėtingi, ranka braižyti brėžiniai skenuojami, todėl pateikiami atskiru failu (*.tif arba *.pcx tipo).

     Gali būti pateikiamos 2–4 spalvotos nuotraukos. Priimamos tik geros kokybės, tinkamos reprodukuoti spalvotos nuotraukos.

    Parašai po paveikslais, lentelių pavadinimai ir pastabos po jų rašomi centruotai lietuvių arba rusų (10 pt, Normal) ir anglų (10 pt, Italic) kalbomis.

     Lentelėse tekstas rašomas 10 pt, Normal.

     Paveikslai ir lentelės nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.

     Po straipsnio pagrindinio teksto pateikiamas literatūros šaltinių sąrašas, sudaromas pagal bibliografijos reikalavi­mus. Literatūros sąrašas spausdinamas 10 pt, Normal šriftu. Literatūros sąraše rekomenduojama nurodyti ne mažiau kaip 10 tekste cituojamų literatūros šaltinių. Cituotini naujausi literatūros šaltiniai. Mokslinės ataskaitos, vadovėliai, žinynai, reklaminiai bukletai, rankraštinė medžiaga, populiarūs žurnalai literatūros šaltiniais nelaikomi ir į sąrašą neįtraukiami. Leidinių pavadinimai netrumpinami. Literatūros sąrašas pateikiamas originalo rašyba, abėcėlės tvarka, pirmiau lotyniškais, po to – rusiškais rašmenimis. Literatūros sąraše nurodoma autoriaus pavardė, pirmoji vardo raidė, šaltinio pavadinimas, tomas, išleidimo vieta, išleidimo metai, puslapiai.


     Pavyzdžiai:

 • Kai cituojami straipsniai mokslo leidiniuose –

Miklušytė G., Sanderson R. P. Darnios plėtros ir ekologinių principų pritaikymas gyvenamosios aplinkos projektavime. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, Nr. 1(6). Klaipėda, 2009. P. 80-88.

 • Kai cituojama monografija ar knyga –

Nekrošienė R. Ornamental and other plants as indicators of environmental quality. Kaunas, 2008.


     Šaltinių nuorodos tekste pateikiamos nurodant autoriaus pavardę ir išleidimo metus, kai cituojamas vieno autoriaus leidinys, kai autorių yra daugiau kaip trys, nurodomi du pirmieji, toliau – „ir kt.“, „? ??.“, „et al.“.

     Po literatūros sąrašo spausdinama santrauka užsienio kalba – 10 pt, Normal šriftu. Apimtis – ne mažiau kaip 250 žodžių.

     Bendra straipsnio apimtis – nuo 5 iki 10 puslapių (su lentelėmis ir grafikais, spalvotos nuotraukos pateikiamos atskirai).

     Straipsniai recenzuojami ir redaguojami. Autoriai privalo pataisyti straipsnius pagal recenzentų rekomendacijas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl neatsižvelgta į pastabas.

     Straipsniai priimami nuolat. Pateikiamas straipsnio ir visų jo priedų vienas komplektas, taip pat įrašas CD, elektroninę versiją galima atsiųsti el. paštu.


    Straipsnius siųsti adresu:

    

Jurgai Kučinskienei

     Kraštotvarkos katedra, Technologijų fakultetas

     Klaipėdos valstybinė kolegija

     Bijūnų g. 10, LT -91223 Klaipėda

     Lietuva


Straipsniai priimami el. paštu j.kucinskiene@kvk.lt