METODINIAI NURODYMAI BAIGIAMAJAM DARBUI RENGTI  KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS STUDIJŲ PROGRAMOS  STUDENTAMS BEI JŲ VADOVAMSBaigiamasis darbas (toliau BD) yra paskutinis studijų etapas. Jo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis pasiekė Kraštovaizdžio dizaino studijų programoje numatytus tikslus. Tai studento savarankiškai parengtas mokslinio tiriamojo arba projektinio pobūdžio kvalifikacinis studijų rezultatų vertinimo darbas, nagrinėjant aktualią temą pagal studijų programos reikalavimus ir baigiamojo darbo rengimo reglamentą dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo (KVK studijų nuostatai, 2009).

Kraštovaizdžio dizaino profesinio bakalauro studijų metu kaupiamos dalykinės žinios, kurios taikomos sprendžiant kraštovaizdžio projektavimo, aplinkotvarkos technologijų taikymo ir želdinimo darbų organizavimo uždavinius, renkant, analizuojant ir vertinant kraštovaizdžio projektavimui reikalingus duomenis, parenkant projekto variantus, galimus įrengimo metodus, atsižvelgiant į aplinką ribojančias aplinkybes, estetinius, ekologinius, ekonominius veiksnius bei numatomas eksploatacijos sąlygas, rengiant techninį ir darbo projektus bei vadovaujant konkrečių darbų vykdymui.

Šių metodinių nurodymų tikslas – nustatyti reikalavimus, kurių būtina laikytis, rengiant kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.

Metodiniuose nurodymuose pateikiama BD rašymo tvarka, struktūra, apipavidalinimas, pateikta baigiamojo darbo gynimo ir vertinimo tvarka. Tikimasi, kad leidinys taps gera parama studentams, o kartu pravers dėstytojams, vadovaujantiems studentų baigiamiesiems darbams ir kvalifikavimo komisijos nariams, vertinantiems baigiamuosius darbus.


Baigiamasis darbas – tai kvalifikacinis studento darbas, kurio pagrindu kvalifikavimo komisija vertina studento pasirengimą savarankiškam darbui ir suteikia atitinkamos specialybės kvalifikaciją. Studentas visiškai atsako už darbe pateiktos informacijos teisingumą, konkrečias išvadas ir rekomendacijas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės normas.

Darbas savarankiškai parengiamas viešai ginti kvalifikavimo komisijoje (toliau - KK). Rengdamas baigiamąjį darbą studentas turi pademonstruoti bendruosius gebėjimus: aktyvumą, kritinį mąstymą, sisteminį požiūrį į darbą, problemų sprendimą, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir priimti sprendimus. Baigiamajame darbe sprendžiamos teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos. BD studentas turi įrodyti savo gebėjimus integruoti teorines ir praktines žinias su mokslinių tyrinėjimų elementais (mokėjimas taikyti teorines ir praktines žinias nagrinėjant faktus, reiškinius, gebėjimas kritiškai analizuoti, apibendrinti ir vertinti literatūros šaltinius, tyrimų medžiagą ir praktinę veiklą). BD turi atsiskleisti studento savarankiško darbo įgūdžiai, jo kūrybiškumas, profesinės kvalifikacijos lygis, gebėjimas remtis nagrinėjamos srities įstatymais, norminiais aktais. Atlikdamas tyrimą ar projektą Kraštovaizdžio dizaino specialybės kontekste, studentas turi taikyti ir kitų mokslo sričių žinias.

Baigiamajame darbe studentas turi siekti pademonstruoti, jog jis įvykdė visus studijų programos tikslus, gali savarankiškai, kūrybiškai analizuoti iškeltas problemas įvairiais profesiniais aspektais ir privalo įrodyti, kad yra pasirengęs įgyti Kraštovaizdžio projektavimo profesinį bakalauro laipsnį bei inžinieriaus kvalifikaciją.

BD vertinimo tikslas – įvertinti tas studento savybes, gebėjimus ir mokėjimus, kuriuos numato studijų programos turinys, sudarytas studijų tikslų pagrindu.

BD leidžiama ginti tiems studentams, kurie yra išlaikę visus studijų plane numatytus egzaminus, parengę kursinius darbus, atlikę profesinės veiklos praktikas. Profesinė kvalifikacija suteikiama, kai yra apgintas baigiamasis darbas. Baigiamieji darbai – aukščiausia savarankiškų darbų realizavimo forma, todėl jiems parengti skiriamas ypatingas dėmesys.

Baigiamojo darbo rašymo tikslas – parodyti studento savarankišką gebėjimą susieti atskirus mokymo dalykus, sisteminti įgytas teorines žinias, parodyti tiriamojo darbo pradmenų įgūdžius ir pritaikyti juos konkrečioms aplinkybėms.

Baigiamojo darbo temos ir tikslai turi atitikti Kraštovaizdžio dizainas studijų programos profesines kompetencijas, sudaryti studentui galimybę atlikti įvairiapusę situacijos analizę ir tyrimus, apibendrinti analizės ir tyrimų rezultatus, pateikti techninį projektą bei padaryti išvadas.

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys baigiamojo darbo rengimą ir vertinimą yra:

                 1. Dėl neuniversitetinių studijų rezultatų vertinimo nuostatų patvirtinimo // Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 35, 2002-01-05.

                 2. Andriejauskienė J., Jankauskienė D., Kučinskienė J., Vaitekoniene J. (2011). Studentų kursinių, baigiamųjų darbų rengimo metodika. Klaipėda.

                 3. Želdyno dizaino inžinieriaus rengimo standartas // Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1648, 2002-12-12.

 

Kraštovaizdžio dizainas studijų programoje numatyti devyni kreditai (240 val.) baigiamajam darbui parengti ir apginti. Baigiamąjį darbą sudaro tekstinė dalis ir grafinė dalis (priedai).

BD temos formulavimas. Baigiamojo darbo temą ir vadovą pasirenka studentas, konsultuojant katedros vedėjui bei jo įpareigotiems dėstytojams, praktikų vadovams. Baigiamojo darbo kryptį studentas pasirenka jau antrojo kurso pavasario semestre. BD tema pasirenkama savarankiškai arba ją pateikia Kraštotvarkos katedros dėstytojai, atsižvelgiant į jos specifiškumą, problemiškumą ir aktualumą Lietuvos rinkai ar konkrečioms įstaigoms. Temos gali būti įmonių, kuriose atliekama profesinės veiklos praktika, užsakymas. Baigiamojo darbo temą ir atlikimo vietą pasirenka bei jo tikslus suformuluoja studentas, suderinęs su darbo vadovu (Neuniversitetinių studijų rezultatų vertinimo nuostatai, 2002). Studentas BD temą renkasi tokią, kuri yra aktuali teorine ir praktine prasme studijuojamai specialybei, aiškiai suformuluota, be to, šiai temai tirti turi būti pakankamai literatūros (Andriejauskienė, Jankauskienė ir kt., 2011). Pagrindiniai argumentai renkantis temas turėtų būti šie: tema turi būti studentą traukianti, įdomi ne tik studentui, bet ir reikšminga technologijos mokslui; tema turi būti svarbi, praktiškai įgyvendinama. Renkantis temas tikslinga apmąstyti, kiek reikės laiko, kiek reikės įdėti darbo, kokius veiksmus reikės atlikti, apmąstyti, ar įmanoma ištirti pasirinktą problemą apskritai. Rekomenduojama, kad BD tema turėtų aprėpti pagrindines profesinės veiklos kryptis. Tema turi būti susijusi su mokslo krypties teorija ir praktika bei išlaikanti glaudų ryšį tarp jų.

Šiame etape svarbu tinkamai suformuluoti darbo problemą, darbo objektą, tikslus ir uždavinius. Jei studentas nepasirinko tinkamos BD temos, o tuo labiau, nesuformulavo problemos ir darbo tikslo, kurį nagrinės šiame darbe, jam bus labai sunku parengti tinkamą baigiamąjį darbą (Andriejauskienė, Jankauskienė ir kt., 2011).

BD temų ir vadovų tvirtinimas. Katedros siūlymu studentų baigiamųjų darbų temų ir vadovų sąrašus baigiamojo semestro pradžioje tvirtina dekanas savo įsakymu (ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki baigiamosios praktikos pradžios). Iki baigiamosios praktikos pradžios studentas turi būti išlaikęs visus studijų programoje numatytus egzaminus. Esant būtinam reikalui, baigiamojo darbo tema ir vadovas gali būti keičiami, tačiau ne vėliau kaip prieš pusantro mėnesio iki darbų gynimų pradžios. Kiekvienas studentas turi darbo vadovą, kuris teikia dalykinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja studentą, rašo atsiliepimą apie užbaigtą BD. Studentas konsultuojasi su pasirinktu vadovu, tikslindamas temos pavadinimą. Baigiamųjų darbų vadovai padeda parengti darbo planą, nurodo literatūrą bei kitus informacijos šaltinius, atsako į klausimus, iškilusius rengiant baigiamąjį darbą.

Baigiamojo darbo užduotį (žr. 2 priedą), kurioje nurodomas darbo pavadinimas (tema), darbo struktūrinės dalys ir atlikimo terminai, tvirtina katedros vedėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios. Pageidautina, kad ši praktika būtų atliekama su baigiamojo darbo tematika susijusiame objekte.

Studentas kartu su darbo vadovu sudaro grafiką atskiroms BD dalims parengti. Darbo grafikas į darbą neįrišamas. Pagal darbo grafike numatytus terminus vadovas kontroliuoja darbo eigą, teikia dalykinę bei metodinę pagalbą, konsultuoja.

Baigtas ir įformintas darbas pristatomas darbo vadovui, kuris rašo atsiliepimą apie darbą ir nurodo apie jo tinkamumą gynimui (žr. 5 priedą).

Pirmasis oficialus darbo pristatymas organizuojamas Kraštotvarkos katedroje, kuri yra atsakinga už darbo parengimą. Svarstymas katedroje organizuojamas likus trims savaitėms iki viešo gynimo KK.

Į pristatymą Kraštotvarkos katedroje autorius darbą atsineša visiškai parengtą, atspausdintą, bet dar neįrištą. Vaizdinės ir informacinės priemonės, skirtos pranešimui ir pats pranešimas turi būti baigti. Darbo pristatymui skiriama nuo penkių iki septynių minučių. Autoriui pristačius darbą ir atsakius į jam pateiktus klausimus, vyksta balsavimas dėl siūlymo darbą ginti KK. Darbą ginti KK rekomenduojamas, jeigu „už“ pasisako ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių dėstytojų. Po sėkmingo gynimo katedroje autorius BD pataiso pagal pateiktas pastabas ir atiduoda recenzentui.

BD recenzentą paskiria katedra likus ne mažiau kaip dviems savaitėms iki viešo darbo gynimo (dažniausiai po darbų gynimo katedroje). Darbas recenzentui įteikiamas likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki darbo gynimo. Įteikus darbą recenzentui, draudžiama jame daryti kokius nors pakeitimus. Po darbų gynimo katedroje Kraštotvarkos katedros vedėjas studentams, kuriems yra leista viešai ginti baigiamąjį darbą KK, išduoda recenzijų vertinimo formas. Recenzija turi būti išsami, t. y. nurodytos darbo teigiamos ir neigiamos pusės. Recenzijoje gali būti diplomantui pateikiami klausimai, į kuriuos jis turės atsakyti viešo gynimo metu. Recenzentas, perskaitęs darbą, parašo recenziją ir pasirašo (žr. 6 priedą). Ji kartu su darbu pateikiama KK. Pastaba: pageidautina, kad recenzija būtų įdėta į voką, įklijuotą BD galinio viršelio vidinėje pusėje.


Kraštovaizdžio dizaino profesinio bakalauro studijų baigiamasis darbas gali būti:

·         sodybos apželdinimo projektas;

·         atskirojo ar priklausomojo želdyno projektas;

·         želdinimo technologijų vertinimas ir pritaikymas;

·         interjero apželdinimo projektas;

·         žiemos sodo projektas;

·         interjero dekoravimas fitokompozicijomis;

·         kita.

Baigiamasis darbas pradedamas rengti nuo darbo plano sudarymo ir literatūros paieškos. Jei darbo rašymo metu atsiranda naujų idėjų, darbo planą galima keisti ar tikslinti suderinus su vadovu. BD apimtis – 40–60 lapų.

Pasirinkę sodybų apželdinimo ar atskirųjų bei priklausomųjų želdynų projektavimo krypties baigiamuosius darbus, diplomantai rengia atskirų teritorijų želdinimo projektus, kurių objektais gali būti įvairių valstybinių ir privačių įstaigų ar valdų teritorijos. Įvardijamos metodikos, atliekamas tyrimas ir pateikiami rezultatai. Įvertinama esama padėtis, pateikiamas projektas, detalizuotos schemos, perspektyviniai vaizdai. Detaliau aptariami augalų kompoziciniai deriniai, jų parinkimo kriterijai. Jei tikslinga, pateikiamos želdynų struktūrinių dalių įrengimo technologijos (mažosios architektūros elementų, vejų, gėlynų įrengimas, medžių sodinimas ir kt.), laikomasi želdyno techniniams projektams rengti keliamų reikalavimų (Atskirųjų ir priklausomųjų..., 2007).

Projektuojant želdynus, būtina išnagrinėti informacijos šaltinius apie istorinę vietovės praeitį (jei yra tokia informacija), įvertinti vietovės esamą situaciją, t. y. turėti (arba sukurti) bendrą planą ir įvertinti klimatinius, dirvožemio ir kitus aspektus. Tuomet objekto projektui parinktų augalų asortimentas bus optimalus konkrečiai vietovei – augalai turės geras augimo sąlygas ir želdynas maksimaliai atliks ekonomines, estetines ir ekologines funkcijas.

Pasirinkę želdinimo technologijų vertinimo ir pritaikymo krypties baigiamuosius darbus, diplomantai rengia tiriamuosius darbus, kuriais remiantis gali pasiūlyti technologinius problemų sprendimo būdus. Rekomenduojamos temos susijusios su augalų genėjimo, formavimo technologijų taikymu, želdyno tyrimu ir alternatyvių želdyno įrengimo būdų vertinimu.

Pasirinkę interjero apželdinimo, interjero dekoravimo fitokompozicijomis ar žiemos sodo projekto krypties baigiamuosius darbus, diplomantai rengia valstybinių ir privačių įstaigų ar kitų objektų interjero dekoravimo floristinėmis kompozicijomis, kambariniais augalais projektus. Kuriant interjero projektus būtina įvertinti objekto funkcinę paskirtį, istorinį stilių, esamą situaciją, išnagrinėti visus susijusius elementus, kuriuos atlikus galima pateikti projektą, parinkti geriausias medžiagas ir vietą.

Visuose baigiamuosiuose darbuose sudaroma sąmata, kurioje pateikiami planuojamų medžiagų, augalų kiekiai, vieneto kaina ir bendra suma. Skaičiuojamos įrengimo išlaidos, numatant darbo jėgos, technikos poreikį, jos naudojimo valandinį (dienos) įkainį ir bendras želdyno įrengimo išlaidas. Įvertinamos pridėtinės išlaidos skirtos projektavimo, įrengimo administravimui, augalų komplektavimui ir kt.

Baigiamojo darbo struktūra

Baigiamasis darbas įforminamas raštu. Rekomenduojama darbo struktūra:

·         antraštinis lapas (žr. 1 priedą);

·         baigiamojo darbo užduotis (žr. 2 priedą);

·         darbo anotacijos lietuvių ir užsienio kalbomis;

·         darbo turinys (žr. 3 priedą);

·         įvadas, kuriame atskleistas darbo problemiškumas, tikslas ir uždaviniai, darbo objekto aprašymas;

·         teorinė, analitinė dalis (informacijos šaltinių analizė, tyrimo, projektavimo metodikų pateikimas);

·         tiriamoji dalis (tyrimas vietoje);

·         projektinė dalis;

·         išvados;

·         darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas;

priedai (brėžiniai, paveikslai ir kt.).

Išsamiau apie struktūrines dalis bei baigiamojo darbo apipavidalinimą galima rasti leidinyje -Jurga Kučinskienė. "Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti kraštovaizdžio dizainas studijų programos studentams bei jų vadovams", 2011. Taip pat šį leidinį galima skaityti čia.